ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
209

” ആദിത്യസ്യ നമഃസ്കാരം യേ കുർവന്തി ദിനേ ദിനേ।
ജന്മാന്തരസഹസ്രേഷു ദാരിദ്ര്യം നോപജായ തേ॥.
( മത്സ്യപുരാണം).
നിത്യവും ആദിത്ത്യനെ തൊഴുതാൽ സഹസ്ര ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ശമിച്ച് ജീവിത സൗഖ്യംവന്നു ചേരും.


ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം.
ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 438 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 11
കൊല്ലവർഷം 1192 എടവ മാസം 18
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 01
ഗുരു വാരെ
മകം നക്ഷത്രം 12:57 നാഴിക (11:12 AM)
വെളുത്തപക്ഷ സപ്തമി തിഥി 00:34 നാഴിക.
എടവമാസത്തിൽ മകം നക്ഷത്ര ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
ഉദയം 6:06.
അസ്തമയം 6:39.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: