സി.ബി.എസ്.ഇ. പത്താംക്ലാസ്: 90.95 ശതമാനം വിജയം

0
101

സി.ബി.എസ്.ഇ. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷയെഴുതിയ 16,67,573 വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ 90.95 ശതമാനം പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയശതമാനത്തില്‍ അഞ്ചു ശതമാനം കുറവുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 96.21 ശതമാനം പേരാണ് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. 99.95 ശതമാനം പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിജയ ശതമാനം.

സി.ബി.എസ്.ഇ. പ്ലസ് ടു ഫലം പോലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സിക്കും തിരുവനന്തപുരം മേഖലയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.