ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
461

ഇന്നത്തെ വിശേഷം = ഏകാദശീ വ്രതം. (വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനംപ്രധാനം).
‘യോഗശ്ചിത്തവൃത്തി നിരോധഃ’l. യോഗശാസ്ത്രം (പാതഞ്ജലയോഗദർശനം) ചിത്തമാകുന്ന മനസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരോധിക്കലാണ് (നിയന്ത്രണം) യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം.

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 442 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 15
കൊല്ലവർഷം 1192 എടവ മാസം 22
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 05
സോമ വാരെ
ചിത്ര നക്ഷത്രം 29:16 നാഴിക (05:51 PM)
വെളുത്തപക്ഷ ഏകാദശി തിഥി 09:07 നാഴിക.
എടവമാസത്തിൽ ചിത്ര നക്ഷത്ര ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
ഉദയം 6:06.
അസ്തമയം 6:41.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ  ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: