ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം.

0
329

ഇന്നത്തെ വിശേഷം

പ്രദോഷവ്രതം. (ശിവ ക്ഷേത്ര ദർശനംപ്രധാനം).
‘സുകൃതൈർ ദുഷ്‌തൈഃ കാരൈ്യജായതേ പ്രാണിനാംഘടഃ
ഘടാദുത്പദ്യതേ കർമ്മ
ഘടീയന്ത്രം യഥാ ഭ്രമേത് ‘II.
യോഗശാസത്രം(ഘേരണ്ഡ സംഹിത)
സുകൃത ദുഷ്‌കൃതകർമ്മങ്ങൾ ഹേതുവായിപ്രാണികൾ ശരീരത്തെസ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘടീ യന്ത്രം(ചക്രം)പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ഹേതുവായിജന്മങ്ങൾ വന്നും പോയും ഇരിക്കും.
ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം.

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 443 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 16
കൊല്ലവർഷം 1192 എടവ മാസം 23
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 06
കുജ വാരെ
ചോതി നക്ഷത്രം 35:57 നാഴിക (08:29 PM)
വെളുത്തപക്ഷ ദ്വാദശി തിഥി 14:09 നാഴിക.
എടവമാസത്തിൽ ചോതി നക്ഷത്ര ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
ഉദയം 6:06.
അസ്തമയം 6:41.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: