റീപ്പോ, റിവേഴ്‌സ് റീപ്പോ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല

0
171

അടിസ്ഥാന വായ്പാ പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പനയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റീപ്പോ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനമായും റിവേഴ്‌സ് റീപ്പോ ആറു ശതമാനമായും തുടരും. ആർബിഐ ഗവർണർ ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ധന നയ സമിതിയാണ് നയം തീരുമാനിച്ചത്. പലിശാനിരക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റേത്.