ഇന്നത്തെ വിശേഷം = പൗർണ്ണമി ഒരിക്കൽ ദാനം

0
223

ഇന്നത്തെ വിശേഷം = പൗർണ്ണമി ഒരിക്കൽ ദാനം 

‘ആചിനോതിഹി ശാസ്ത്രാണി ആചാരേ സ്ഥാപയത്യപിI
സ്വയമാചരതേ തസ്മാദാചാര്യ ഇതി കഥ്യതെ?’. (തന്ത്രശാസ്ത്രം) എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും മനസിലാക്കി അത് ആചാരത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുകയും സ്വയം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യൻ എന്നു പറയുന്നത്.

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം.

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 446 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 19
കൊല്ലവർഷം 1192 എടവ മാസം 26
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 09
ഭൃഗു വാരെ
തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം 57:46 നാഴിക
പൗർണ്ണമി തിഥി 31:28 നാഴിക.
എടവമാസത്തിൽ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
ഉദയം 6:06.
അസ്തമയം 6:42.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: