ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന് അംഗീകാരം

0
78

കൊച്ചി: ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. ഭിന്നലിംഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കാര്യമായ പരിഗണനയൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സാക്ഷരത മിഷന്‍ അധികൃതര്‍ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക നടപടികള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.