ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
307

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 452 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 23
കൊല്ലവർഷം 1192 എടവ മാസം 30
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 13
കുജ വാരെ
ഉത്രാടം നക്ഷത്രം 18:11 നാഴിക (1:22 PM)
ചതുർത്ഥി തിഥി 52:27 നാഴിക.
എടവമാസത്തിൽ ഉത്രാടം നക്ഷത്ര ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.


ഉദയം 6:06.
അസ്തമയം 6:43.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

ഏവർക്കും  ശുഭദിനാശംസകൾ

ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: