ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
155

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം.

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 453 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 24
കൊല്ലവർഷം 1192 എടവ മാസം 31
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 14
ബുധ വാരെ
തിരുവോണം നക്ഷത്രം 23:35 നാഴിക (03:33 PM)
പഞ്ചമി തിഥി 55:46 നാഴിക.
എടവമാസത്തിൽ തിരുവോണം നക്ഷത്ര ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
ഉദയം 6:07.
അസ്തമയം 6:43.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: