ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
122

ഇന്നത്തെ വിശേഷം = മുപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച
ശിവ ക്ഷേത്ര ദർശനം പ്രധാനം.

‘ശിവേരുഷ്ടേ ഗുരു സ്ത്രാതാ
ഗുരൌ രുഷ്ടേ ന കശ്ചനII ‘
(വാമ കേശ്വരതന്ത്രം)
സംഹാരനാഥനും അഖിലലോക സംഹാരകനുമായ പരമശിവൻ കോപിച്ചാൽ ഗുരു (ആചാര്യൻ) രക്ഷിക്കാനുണ്ട്. ഗുരു കോപിച്ചാൽ രക്ഷിക്കാനാരാലും സാധ്യമല്ല.

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 458 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 29
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 05
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 19
സോമ വാരെ
രേവതി നക്ഷത്രം 28:16 നാഴിക (05:26 PM)
കറുത്തപക്ഷ ദശമി തിഥി 47:47 നാഴിക.

ഉദയം 6:08.
അസ്തമയം 6:45.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ  ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: