ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
135

ഇന്നത്തെ വിശേഷം = മുപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച
ദേവീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര ദർശനം പ്രധാനം. ഏകാദശീവ്രതം.

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 459 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 30
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 06
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 20
കുജ വാരെ
അശ്വതി നക്ഷത്രം 24:00 നാഴിക (03:44 PM)
കറുത്തപക്ഷ ഏകാദശി തിഥി 40:56 നാഴിക.

ഉദയം 6:08.
അസ്തമയം 6:45.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

ഏവർക്കും  ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: