ഇന്ന് മുപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച

0
138

ഇന്നത്തെ വിശേഷം = മുപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച
വിഷ്ണു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്ര ദർശനം പ്രധാനം.

“ശാസ്ത്രസ്യ ഗുരു വാക്യസ്യ സത്യ ബുദ്ധ്യാവധാരണാ
സാ ശ്രദ്ധാ”॥.
ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതം(വിവേക ചൂഡാമണി) ശാസ്ത്രത്തേയും ഗുരു വാക്യത്തേയും സത്യബുദ്ധിയോടു കൂടി അവധാരണം ചെയുന്നതിനെയാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 460 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ജ്യേഷ്ഠ മാസം 31
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 07
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 21
ബുധ വാരെ
ഭരണി നക്ഷത്രം 18:20 നാഴിക (01:28 PM)
കറുത്തപക്ഷ ദ്വാദശി തിഥി 32:50 നാഴിക.

ഉദയം 6:08.
അസ്തമയം 6:45.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

ഏവർക്കും  ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: