തിങ്കളാഴ്ച പൊതുഅവധി

0
220

ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും.