ഇന്നത്തെ ഇന്ധനവില

0
90

സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലേയും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ പമ്ബുകളിലെ വിലയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജില്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ

തിരുവനന്തപുരം    68.15     58.88

കൊല്ലം                    67.72     58.47

പത്തനംതിട്ട          67.51     58.28

ആലപ്പുഴ                67.14    57.93

കോട്ടയം               67.13    57.92

ഇടുക്കി                  67.66    58.36

എറണാകുളം       67.17     57.76

തൃശ്ശൂർ                   67.34    58.12

പാലക്കാട്           67.68    58.43

മലപ്പുറം              67.33    58.13

കോഴിക്കോട്     67.10     57.91

വയനാട്           67.84     58.54

കണ്ണൂർ               67.02     57.84

കാസർകോട്    67.61    58.39