വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ എത്തുന്നവരെ രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ നടത്തരുതെന്ന് ഉത്തരവ്

0
99


വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ എത്തുന്നവരെ രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ വരുത്തരുതെന്നു ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ്. നിയമപരമായി ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കരം സ്വീകരിച്ചു രസീത് നൽകണം. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നികുതി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം സ്വീകരിച്ചു രസീത് നൽകണം.

കരം നിരസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂവുടമയെ അറിയിക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപം ഏതു തഹസിൽദാർക്കു നൽകണമെന്നു വ്യക്തമായി അറിയിക്കണം. തഹസിൽദാർ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണം. കരം അടയ്ക്കൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണു നടപടി.

കോഴിക്കോട് ചെമ്പനോട വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ കർഷക ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ കരുതൽ നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇനിയും ഇത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകി. വില്ലേജ് ഓഫിസുകളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല തഹസിൽദാർമാർക്കാണെന്നും ജീവനക്കാരെ മാറ്റാൻ ഉൾപ്പെടെയുളള അധികാരം നൽകുമെന്നും റവന്യു അഡീ.ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വ്യക്തമാക്കി.

ചെമ്പനോട പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടായാൽ ആദ്യനടപടി തഹസിൽദാർക്കെതിരെ ആയിരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഒരേ വസ്തുവിൽ ഒന്നിലധികം തവണ കരംവാങ്ങിയാലും നടപടിയുണ്ടാകും. നിയമ വിരുദ്ധമല്ലാത്ത എല്ലാ കേസുകളിലും ഭൂനികുതിവാങ്ങണമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. സർവേ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിക്കും താൽക്കാലികമായി നികുതി ഈടാക്കണമെന്നും റവന്യു വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു