ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
166

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869 464 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
ധനു ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ആഷാഢ മാസം 04
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 11
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂൺ 25
രവി വാരെ
പുണർതം നക്ഷത്രം 43:13 നാഴിക (11:26 PM)
ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയ തിഥി 47:15 നാഴിക.

ഉദയം 6:09.
അസ്തമയം 6:46.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

മിഥുനമാസത്തിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
ഏവർക്കും  ശുഭദിനാശംസകൾ

ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: