ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
158


ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
186971 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
വൃശ്ചിക ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ആഷാഢ മാസം 11
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 18
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂലായ് 02
രവി വാരെ
ചിത്ര നക്ഷത്രം 44:35 നാഴിക.
ശുക്ലപക്ഷ നവമി തിഥി 35:29 നാഴിക.

ഉദയം 6:11.
അസ്തമയം 6:47.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

മിഥുനമാസത്തിൽ ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.

‘ബാലസ്താവത് ക്രീഡാസക്ത
സ്തരുണസ്താവത് തരുണീരക്തഃ
വൃദ്ധ സ്താവത് ചിന്താമഗ്‌നഃ
പരമേ ബ്രഹ്മണി കോ അപി ന ലഗ്‌നഃ?’.
ശങ്കരാചാര്യവിരചിതം(ഭജഗോവിന്ദം) ബാല്യകാലത്ത് കളിയിലും യൗവനകാലത്ത് യുവതികളിലും വാർദ്ധക്യത്തിൽപലതരആലോചനകളിലും കഴിയുന്നു. ഈ മൂന്ന് ദശയിലും ഈശ്വര ചിന്ത കാണുന്നില്ല.

ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ  ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: