ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
188
ഇന്നത്തെ വിശേഷം = പ്രദോഷവ്രതം.(ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം പ്രധാനം)
 ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം
ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
186975 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
 ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
വൃശ്ചിക ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ആഷാഢ മാസം 15
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 22
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂലായ് 06
 ഗുരു വാരെ
 അനിഴം നക്ഷത്രം 05:35 നാഴിക (08:26 AM).
 ശുക്ലപക്ഷ ത്രയോദശി തിഥി 57:43 നാഴിക.
 രാഹുകാലം: 02:05 to 03:40 (PM).
ഗുളികകാലം: 09:19 to 10:55 ( AM)
യമകണ്ടകാലം: 06:09  to 07:44 (AM) (ഓരോ ദേശത്തിലെ ഉദയാദികൾക്കനുസരിച്ച് സമയത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും)
ഉദയം 6:12.
അസ്തമയം 6:47.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
 ശുഭദിനാശംസകൾ  ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: