ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
191

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
186976 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
വൃശ്ചിക ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ആഷാഢ മാസം 16
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 23
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂലായ് 07
ഭൃഗു വാരെ
തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം 12:56 നാഴിക (11:22 AM).
ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദ്ദശി തിഥി 60:00 നാഴിക.

മിഥുനമാസത്തിൽ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
രാഹുകാലം: 10:55 to 12:30 (PM).
ഗുളികകാലം: 07:44 to. 09:20 ( AM)
യമകണ്ടകാലം: 03:41 to 05:16 (PM) (ഓരോ ദേശത്തിലെ ഉദയാദികൾക്കനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും)
ഉദയം 6:12.
അസ്തമയം 6:47.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: