ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
151

ഇന്നത്തെ വിശേഷം 

ഗുരുപൂർണ്ണിമ. പൗർണ്ണമി ഒരിക്കൽ.

‘രാഗാദിരോഗാൻ സതതാനുഷക്താ-
നശേഷകായ പ്രസൃതാനശേഷാൻ
ഔത്സുക്യമോഹാരതിദാൻ ജഘാന
യോ അപൂർവ്വ വൈദ്യായ നമോസ്തു തസ്‌മൈ’? ആയുർവേദശാസ്ത്രം(അഷ്ടാംഗഹൃദയം)
എപ്പോഴും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന രാഗാദികളായ രോഗങ്ങളെ ഏതൊരാൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ അപൂർവ്വ വൈദ്യ(ഗുരു)നായിട്ട് നമഃസ്‌കാരം.

ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകൽപ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
186977 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
വൃശ്ചിക ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവർഷം 1939 ആഷാഢ മാസം 17
കൊല്ലവർഷം 1192 മിഥുന മാസം 24
ആഗലേയവർഷം 2017 ജൂലായ് 08
മന്ദ വാരെ
മൂലം നക്ഷത്രം 19:58 നാഴിക (02:11 PM).
ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദ്ദശി തിഥി 03:25 നാഴിക.

മിഥുനമാസത്തിൽ മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഇന്നാണ് പിറന്നാൾ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
രാഹുകാലം: 09:20 to 10:55 (AM).
ഗുളികകാലം: 06:10 to. 07:45 (AM)
യമകണ്ടകാലം: 02:05 to 03:40 (PM)
(ഓരോ ദേശത്തിലെ ഉദയാദികൾക്കനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും)
ഉദയം 6:12.
അസ്തമയം 6:47.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂർ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.
ഏവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു: