സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച: ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടക്കും

0
72

സാമ്പത്തിക ശക്തിയില്‍ ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടക്കുമെന്ന് പഠനം. ഹാര്‍വാര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തില്‍ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയില്‍ ചൈനയാണ് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ 2025 ഓടെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയില്‍ ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തുമെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ശരാശരി വാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ച 7.7 ശതമാനമാകുമെന്നും വ്യക്തമാകുമെന്നും പറയുന്നു. വ്യത്യസ്തമേഖലകളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ച. വാഹനങ്ങള്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ മേഖലകളിലുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച പഠനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.