‘ലൈഫ് മിഷൻ’ പദ്ധതിക്ക് പ്രത്യേക യജ്ഞം: പിണറായി

0
140

വീടില്ലാത്ത മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി സംഭാവനയായി ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക യജ്ഞം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇന്ന് ചേർന്ന ലൈഫ് മിഷൻ യോഗമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഈ പരിപാടിക്ക് ഒക്ടോബർ 2ന് തുടക്കം കുറിക്കും. ഏകദേശം അഞ്ചുലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് കമ്പനികളുടെയും വ്യവസായ സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായം തേടുന്നതാണ്. സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻറെ ഭാഗമായി ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (സിഐഐ) സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പദ്ധതിക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്തിന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യവസായ-വ്യാപാര പ്രമുഖരെയും അവരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ പദ്ധതിക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് സിമൻറ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സിമൻറ് കമ്പനികളുടെ യോഗവും വിളിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഭവനസമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനുള്ള ഏകീകരിച്ച നിരക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഗദ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഭവനസമുച്ചയങ്ങളിൽ ഒരു വീടിൻറെ വിസ്തീർണം 500 ചതുരശ്ര അടിയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമുച്ചയങ്ങളിൽ 20 ശതമാനം സ്ഥലം പൊതുസൗകര്യത്തിനായിരിക്കും. അംഗൻവാടി, ക്രഷ്, പകൽവീട് മുതലായ സൗകര്യങ്ങളും ഭവനസമുച്ചയങ്ങളിലുണ്ടാകും.

ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾക്ക് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇതിനകം 123 ഏക്ര സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ അധീനതയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ കലക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകും. ഇതുസംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തോട്ടം മേഖലയിൽ സർക്കാർ പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ഭൂമിയും ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും.

വീടില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ കുടുംശ്രീ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ലൈഫ് മിഷൻ സംസ്ഥാനത്താകെ സർവെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പട്ടിക തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ അയൽക്കൂട്ടം വഴി അറിയിക്കും.

വീടില്ലാത്തവർ, വീടും ഭൂമിയും ഇല്ലാത്തവർ, സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടും വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്നീ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. തൊഴിലോ മറ്റുവരുമാനമോ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതോപാധിയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി.

c