സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെട്ടു, ഓണക്കാലത്ത് കൂടുതല്‍ അന്തര്‍സംസ്ഥാന സര്‍വ്വീസുകളുമായി കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി

0
141

ഓണക്കാലത്ത് ആഗസ്റ്റ് 30 മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ 12 വരെ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി കൂടുതല്‍ അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൈസൂര്‍/ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും സര്‍വീസുണ്ടാവും. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനില്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ സൗകര്യമുണ്ടാവും.

ആഗസ്റ്റ് 30 മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ മൂന്നുവരെ ബാംഗ്ലൂരില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകളുടെ സമയം, സ്ഥലം, ബസ്, വഴി എന്ന ക്രമത്തില്‍,

1. 23.25 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി

2. 21.35 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

3. 21.45 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

4. 23.50 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി

5. 19.00 ബാംഗ്ലൂര്‍-തൃശൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

6. 18.15 ബാംഗ്ലൂര്‍-എറണാകുളം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

7. 22.00 ബാംഗ്ലൂര്‍-കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – ഇരിട്ടി, കൂത്തുപറമ്ബ്

8. 21.15 ബാംഗ്ലൂര്‍-പയ്യന്നൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – കുട്ടപുഴ, കണ്ണൂര്‍

9. 22.15 ബാംഗ്ലൂര്‍-പയ്യന്നൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – ചെറുപുഴ

10. 22.46 ബാംഗ്ലൂര്‍-കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്) -ഇരിട്ടി, കൂട്ടുപുഴ

11. 20.20 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

12. 21.25 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

13. 23.55 ബാംഗ്ലൂര്‍-സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി (സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്) – മൈസൂര്‍

14 19.15 ബാംഗ്ലൂര്‍-തൃശൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

15 18.00 ബാംഗ്ലൂര്‍-എറണാകുളം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

16. 19.30 ബാംഗ്ലൂര്‍-കോട്ടയം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

17. 21.46 ബാംഗ്ലൂര്‍-കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍

18. 22.20 ബാംഗ്ലൂര്‍-തലശ്ശേരി (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍

സെപ്തംബര്‍ നാല്, അഞ്ച്, ഒമ്ബത്, 11 തീയതികളില്‍ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകളുടെ സമയം, സ്ഥലം, ബസ്, വഴി എന്ന ക്രമത്തില്‍ :

1. 19.45 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

2. 20.15 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

3. 19.20 തൃശൂര്‍-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

4. 18.20 എറണാകുളം-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

5. 20.30 പയ്യന്നൂര്‍-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – കണ്ണൂര്‍

6. 20.45 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

7. 21.00 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

8. 20.30 കണ്ണൂര്‍-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ എക്‌സ്പ്രസ്) – കൂത്തുപറമ്ബ്, ഇരിട്ടി

9. 20.35 തലശ്ശേരി-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – കൂത്തുപറമ്ബ്, ഇരിട്ടി

10. 20.30 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

11. 21.30 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

12. 19.15 തൃശൂര്‍-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

13. 17.30 എറണാകുളം-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

14. 17.00 കോട്ടയം-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – മാനന്തവാടി, കുട്ട

15 20.00 കണ്ണൂര്‍-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – ഇരിട്ടി, മട്ടന്നൂര്‍

16 22.15 പയ്യന്നൂര്‍-ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) – ചെറുപുഴ

യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ കെ.എസ്. ആര്‍.ടി.സി നടത്തുന്ന ബാംഗ്ലൂര്‍, കൊല്ലൂര്‍- മൂകാംബിക, നാഗര്‍ കോവില്‍-തെങ്കാശി, കോയമ്ബത്തൂര്‍, മംഗലാപുരം, കന്യാകുമാരി,മൈസൂര്‍, മധുര, പളനി, വേളാങ്കണ്ണി, ഊട്ടി എന്നീ സര്‍വീസുകള്‍ മുടക്കമില്ലാതെ നടത്തുന്നതിനും ക്രമീകരണമായിട്ടുണ്ട്. www.ksrtconline.com മുഖേന ബുക്കിംഗ് നടത്താം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here