നിര്‍ഭയ ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോമുകളില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍

0
93


പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍
പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന നിര്‍ഭയ ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോമുകളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഹൗസ് മാനേജര്‍ : എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/എം.എ (സോഷ്യോളജി), എം.എ (സൈക്കോളജി), എം.എസ്.സി (സൈക്കോളജി) എന്നിവയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 25 വയസിനും 45 നും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രായപരിധി. പ്രതിമാസം 18,000 രൂപ വേതനം ലഭിക്കും.
ഫൂള്‍ടൈം റസിഡന്റ് വാര്‍ഡന്‍ : ബിരുദം, സമാന തസ്തികയിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. 25 വയസിനും 45 വയസിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായപരിധി. പ്രതിമാസം 13,000 രൂയാണ് വേതനം.

സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍ കം കേസ് വര്‍ക്കര്‍ : എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/എം.എ (സോഷ്യോളജി), എം.എ (സൈക്കോളജി), എം.എസ്.സി (സൈക്കോളജി) എന്നിവയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 25 വയസിനും 45 നും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രായപരിധി. പ്രതിമാസം 12,000 രൂപ വേതനം. ലഭിക്കും.
ഫീല്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ : എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ/എം.എ (സോഷ്യോളജി), എം.എ (സൈക്കോളജി), എം.എസ്.സി (സൈക്കോളജി) എന്നിവയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. പ്രായപരിധി 25 -45 പ്രതിമാസം 10,500 രൂപ വേതനം ലഭിക്കും.
സൈക്കോളജിസ്റ്റ് (പാര്‍ട്ട് ടൈം) : എം.എസ്.സി/എം.എ (സൈക്കോളജി)കൂടാതെ് ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവുമാണ് യോഗ്യത. പ്രായപരിധി 25-45 പ്രതിമാസം 7,000 രൂപ വേതനം.
ലീഗല്‍ കൗണ്‍സലര്‍ (പാര്‍ട്ട് ടൈം) : അഭിഭാഷക പരിചയം. പ്രായപരിധി: 25-45 പ്രതിമാസം 8,000 രൂപ വേതനം ലഭിക്കും.

കെയര്‍ ടേക്കര്‍ : പി.ഡി.സി പ്രായപരിധ:25 -45 പ്രതിമാസം 9,500 രൂപ വേതനം.
സെക്യൂരിറ്റി : എസ്.എസ്.എല്‍.സി 25 വയസിനും 45 വയസിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായപരിധി. പ്രതിമാസം 8,000 രൂപ വേതനം.
കുക്ക് : മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം. പ്രായപരിധി: 25 -50 പ്രതിമാസം 8,000 രൂപ വേതനം.

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള വനിതാ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ മാര്‍ച്ച് 15 ന് അകം അയയ്ക്കണം.

അയയ്‌ക്കേണ്ട വിലാസം :
ഡയറക്ടര്‍, കേരള മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റി, റ്റി.സി 20/1652, കല്പന, കുഞ്ചാലുംമൂട്, കരമന പി.ഒ. (ഫോണ്‍ : 0471-2348666, 2913212).