എച്ച് എസ് എ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ

0
49

ജില്ലയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ടീച്ചര്‍ തസ്തികയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഇന്‍റര്‍വ്യൂ നടക്കുന്നു. ജനുവരി 24 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ ആണ് നടക്കുന്നത്.

ഇന്‍റര്‍വ്യൂ മെയ് 2 മുതല്‍ 4 വരെ ജില്ലാ പി എസ് സി സി ഓഫീസില്‍ നടത്തും. ഇന്‍റര്‍വ്യൂ മെമ്മോ ഒ ടി ആര്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. വണ്‍ ടൈം വെരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും അസ്സല്‍ പ്രമാണങ്ങളും സഹിതം പ്രസ്തുത തീയതിയില്‍ മെമ്മോയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍: 0497 2700482.

ഹൈസ്‌കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (ഗണിതശാസ്ത്രം-മലയാളം മാധ്യമം) 

ജില്ലയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (ഗണിതശാസ്ത്രം-മലയാളം മാധ്യമം) തസ്തികയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായും ഇന്‍റര്‍വ്യൂ നടക്കുന്നു.

2017 ഒക്‌ടോബര്‍ ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദേ്യാഗാര്‍ത്ഥികളുടെ ഇന്‍റര്‍വ്യൂവാണ് മെയ് 4 ന് ജില്ലാ പി എസ് സി സി ഓഫീസില്‍ നടത്തുന്നത്.

ഇന്‍റര്‍വ്യൂ മെമ്മോ ഒ ടി ആര്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. വണ്‍ ടൈം വെരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും അസ്സല്‍ പ്രമാണങ്ങളും സഹിതം പ്രസ്തുത തീയതിയില്‍ രാവിലെ 10.30 ന് ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍: 0497 2700482.