പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പരിശീലനം: അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു

0
87

തിരുവനന്തപുരം : കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സില്‍ 2019 ല്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കോളേജുകള്‍, പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍, അംഗീകൃത സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍/വകുപ്പുകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അപേക്ഷകള്‍ (ഇലക്‌ട്രോണിക് കോപ്പിയും ഉള്‍പ്പെടെ) സമര്‍പ്പിക്കാം.

പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈനംദിന കാര്യപരിപാടികള്‍ കൂടി സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷകള്‍ ജൂലൈ 20 ന് മുമ്ബ് ഡയറക്ടര്‍, കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സില്‍, ശാസ്ത്ര ഭവന്‍, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം-695 004 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ www.kscste.kerala.gov.in ല്‍ ലഭ്യമാണ്. പി.എന്‍.എക്സ്. 2223/19